AKADEMİK PROGRAMLAR

Okullarımızda, her öğrencimizin gelişimi, sağlığı ve başarısı için en uygun koşulları yaratmaya çalışıyoruz. Araştırmaya dayalı öğretme ve öğrenme yaklaşımımız, okul hayatının her düzeyinde ve her alanında kendini göstermektedir. Öğrencilerimizin kim olduklarını ve nasıl öğrendiklerini gerçekten bilmek, öğretmenler ve öğrencilerin uzun yıllar süren bağlar kurmasını sağlar. Altın Eğitim'de, ister yüz yüze ister uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilen kaliteli öğrenme deneyimleri, öğrencilerin kendilerine ömür boyu yardımcı olacak kritik beceriler geliştirmelerine olanak tanır.

 • İki kütüphanesi bulunan okulumuzda Türkçe dersindeki temel hedef, öğrencilerimizin düşünerek, sorgulayarak okuma alışkanlıklarının yerleştirilmesi, okuduğunu anlama, duygu, düşünce, tasarı ve izlenimlerini sözlü ve yazılı anlatabilme becerilerini geliştirerek bu alanlarda yetkin duruma gelmelerini sağlamaktır. Ayrıca her sınıfın kütüphanesinde çok sayıda okuma kitabı vardır ve bunlar sınıfça çeşitli etkinliklerle okunmaktadır.

  Her ay farklı bir konuda tüm okulun katıldığı kompozisyon yarışmaları düzenlenerek öğrencinin anlatma, yazma yeteneği ile birlikte düş gücünün gelişmesi sağlanır, hem de dilin toplumsal boyutu düşünüldüğünde, yazdıkları konunun içeriği bakımından sosyal gelişme sürecine önemli katkı sağlamaktadır. Gazete, dergi ve çeşitli eserleri okuma ve izleme olanağı sağlanarak güzel ve doğru konuşma becerilerinin gelişmesine destek olunur.

  Sosyal Bilimler, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Coğrafya, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini kapsar. Bu derslerin eğitiminde amaç öğrencileri fiziksel ve toplumsal çevrelerine duyarlı, dünyadaki olayların neden ve sonuçlarını eleştiren, değerlendiren, ilkeli ve etik değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerine rehberlik etmektir. Sosyal derslerdeki görsellik unsuru ön planda tutularak, çağdaş eğitim yöntemlerden ve araç gereçlerinden yararlanılarak, gezi ve inceleme ile proje ve bilgisayar destekli eğitimden yararlanılmaktadır.

 • Matematik, doğru ve tutarlı düşüncenin temelidir, sayıların ve uzayın özellikleri ve uygulamalarıyla ilgilenir. Okulumuzun ayırt edici bir özelliği de matematiksel düşünceye ve matematik öğrenimine verdiği önemdir.

  Uygulanan bütün programlarda matematiksel düşünce hakimdir. Çünkü bireyin sanatsal, bilimsel ve felsefi formasyonu matematik eğitimiyle olgunluk kazanır. Matematik, içinde bulunduğumuz dünyayı anlamamıza ve onun üzerinde kontrol gücü kullanmamıza yardım eder. Matematiksel etkinlik; problem kurma ve çözme, sınıflama sıralama, genelleme ve ispat, sembol ve şekillerden yararlanma etkinliklerinden oluşur. Okulumuzda bu koşullar yerine getirilerek öğrencilerimizin anlayarak öğrenmelerini, keyifli ve düşündürücü etkinlikler ile matematiğin dünyasını daha iyi kavramalarını sağlarız.

  Matematik dersleri, konu kavratma, alıştırma, deneysel matematik aşamalarında uygulanır.

 • Okulumuzda verilen Fen Bilimleri Öğretimi Nunley'in öğretim basamaklarından sadece bilgi ve kavrama düzeyi değil, üst ve karmaşık bilgilerin uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme süreçleri de baz alınarak yapılmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, inovatif düşünen, problem çözme odaklı, iletişim becerileri gelişmiş, sorumluluk sahibi, bilimsel araştırmalar yapan, yaptığı işten zevk alan bireyler olarak yetişmektedir. Ayrıca her bireyin yüksek düzeyde bilim ve fen okuryazarı olması sağlanarak, günümüz bilim ve teknolojisine göre yenilikçi düşünceye sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

  Fen Bilimleri Öğretiminin inovasyon çalışmasında sadece teknolojiyi sınıf ortamına sokmak yerine, öğrencilerin öğrenmeyi içselleştirip, sezgi, empati ve sağduyu yoluyla daha kalıcı hale getirmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin tamamen müfredata bağlı kalarak kendi tutku ve ilgilerini bir kenara bırakmaya zorlamadan, onların bireysel farklılıklarını göz önüne alarak, soru ve merakları doğrultusunda bir yol haritası izlenmektedir. Bu yol haritasında sunulan Fen Bilimleri Öğretimi ile çocuklar farklı deneyimler edinmektedir.

  Böylece yalnızca teorik bilgiler değil Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarında yapılan deneyler ve sınıf dışı etkinlikler ile öğrenmelerin anlamlı ve kalıcı olması amaçlanmaktadır.

 • Dilin doğal olarak doğuştan itibaren gelişen bir olgu olduğu göz önüne alınarak ve bireylerin ana dillerini bu süreç içinde çok iyi öğrendikleri dikkate alınarak yabancı dil öğreniminin de erken evrelerde ve özellikle okul öncesi dönemden başlayarak ana dille birlikte verilmesinin, dünyadaki çeşitli ülkelerden sunulan örneklerle, yabancı dilin erken evrelerde sunulmasında “fırsat pencereleri” kavramı ışığında çocukların nörolojik, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişmelerine koşut olarak öne sürülen doğal yöntemin içerdiği oyunlar, şarkılar, tekerlemeler, öyküler ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin de işe koşulduğu yaratıcı etkinliklerin çocuğun öğrenim sürecinde etkin katılımını sağlaması, Okul öncesi dönemde yabancı dilde dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilmesi gerektiği, ana dilde okuma ve yazma becerilerinin kazandırıldığı süreci izleyen evrede, yabancı dilde okur yazarlık becerilerinin kazandırılmasının uygun olacağı bilinmektedir.

  Yabancı dil öğretiminde ağırlıklı olarak yabancı dilin kurallarını öğretmeye yönelik uygulamalardan kaçınılması ve dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulama ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi gerektiği ve aynı zamanda ölçme değerlendirme sisteminin de bu temel becerilere göre uyarlanmasının gerekli olduğu, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk Eğitim Sisteminde Yabancı Dil Eğitimi ve Kalite Arayışları Sempozyumu Sonuç Bildirgesin’de yayınlanmıştır. Artık küçülen dünyamızda ve Avrupa Birliği adayı bir Türkiye’nin çocukları olarak okulumuz öğrencileri İlkokulda, birinci Yabancı Dil olarak İngilizceyi en iyi düzeyde, Fransızcayı da, bu dilde okuyup yazabilme ve Fransız kültürü hakkında bilgi edinilmesini sağlayacak düzeyde, Orta Öğretim sonunda ise iki dili de en iyi düzeyde öğrenecek şekilde planlanmıştır. Yabancı diller doğal ortamlarda öğrenildiğinden okulumuzda dil atmosferi yaratılarak okul öncesi ve 1.kademe sınıflarında ders programlarının ve konuşma saatlerinin yanı sıra, şarkı, oyun, tiyatro, bilgisayar gibi etkinliklerle desteklenmekte, ikinci kademe ve üstünde ise uluslar arası projelerdeki partnerler ile yazışma, projeler hakkında sınıflar arası sunular ve konuşma saatleri, internet çalışmaları ile pekiştirilmektedir.

  Avrupa Dil Gelişim Dosyasında plânlandığı üzere, her Avrupa vatandaşı bir dil pasaportuna sahip olacaktır. Bu amaca göre eğitim politikaları çok dilli Avrupa vatandaşı ilköğretimde birinci yabancı dili, orta öğretimde ikinci yabancı dili, üniversitede ise üçüncü yabancı dili öğrenmelidir. Okulumuz bu doğrultuda çalışmakta ve plânlarını buna göre yapmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi orta öğretim sonunda iki yabancı dili de iyi derecede öğrenmiş olacak olan, öğrencilerimiz iki yabancı dilde; • Okuduğunu ve dinlediğini anlayabilir, • Sözlü ve yazılı iletişim kurabilir, • Yabancı yayınları izleyebilir, • Dil-kültür bağlamı içinde kültürel değerlerin farkında olur, • Üniversite eğitiminde; hazırlık sınıfını atlayarak bilgi ve donanımı almış olarak başlarlar. Not: Talim Terbiye Kurulu’nun yapacağı müfredat programı değişikliklerine göre okulumuzda da ders dağılımları yeniden düzenlenebilir.

  Okullarımızda uygulanan İngilizce Eğitim Programını sayfanın altında ek olarak bulup, inceleyebilirsiniz.

 • Okullarımızda uygulanan Bilişim Teknolojileri eğitimleri MEB Müfredatına uygun olarak planlanmış ayrıca Bilişim Garaj Akademisi ile iş ortaklığı geliştirilmiş şekilde uygulanmaktadır. Kodlama Eğitimlerimiz Bugünün 16 yaş altı nesillerinin yaşayacağı dünyada etraflarında bulunan her şeyin üzerinde elektronik devreler ve onların da üzerinde gömülü yazılımlar olacak. Bu şeyler, internete bağlı olacak ve her zaman her yerden her şey yönetilebilir olacak. Bu anlamda, çocuklarımızın bir anlamda etraflarını çevreleyen bu cihazlara istediklerini yaptırabilecekleri ‘kodlama’ bilgi ve becerisine sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla Bilişim Garaj Akademisi ana sınıfından lise yıllarına kadar tüm öğrencilere bilgisayarlara istediklerini yaptırmak için kullanacakları kodlama eğitimine büyük önem vermektedir.

  Kodlama becerisini yoğun bir şekilde kullanarak bilgisayar ve türevi cihazlara iş yaptırmaya başlayan birisi, zaman içerisinde ‘adım adım düşünme’, ‘sistematik düşünme’ yani kısaca ‘algoritmik düşünme’ becerisini geliştirir. Kodlama derslerini üç başlık altında sınıflandırılmaktadır:

  Yarı Kodlama Dersleri: Ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerinin kullanımına açık olan yarı kodlama eğitimlerimizde öğrenci, öğretmeninin rehberliğinde bir problem durumunu balık kılçığı tekniği ile analiz etmeyi; beyin fırtınası yöntemiyle probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi; akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenmektedir. Burada bahsettiğimiz problemin analizi, probleme yönelik alternatif çözümler üretmek ve optimum çözümü seçmek ve son olarak seçilen çözümün adım adım kağıt üzerinde planlanması adımları bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesinde yapılması gereken gerçek adımları ifade etmektedir. Böylece, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri bilgisayar başında doğrudan kod yazmak yerine bugün “unplugged” olarak ifade edilen yöntemle kodlama öncesi aşamaları öğrenmektedir.

  Kod Blokları ile Kodlama Dersleri: Bilişim Garaj Akademisi’nde 2. sınıf ve 7. sınıf arası öğrencilerimiz için MS KODU, Scratch, Appinventor gibi programlamanın kod blokları ile gerçekleştirildiği platformları kullanarak kodlama eğitimleri veriyoruz. Bu yaş grubunun kullanımına oldukça uygun özellikler taşıyan kod blokları içeren platformlar sayesinde çocuklar kodlamanın söz dizimi ayrıntısına ve zorluğuna girmeden öncelikle bir yazılımın özünü oluşturan algoritma geliştirme geliştirmeye odaklanıyor. ​​​​​​​Kayıtlı bir öğrenci, Bilişim Garaj Akademisi’nin online çokluortam ders içeriklerini adım adım takip ederek en profesyonelinden en amatörüne, en karmaşığından en basitine bütün yazılım platformlarının ‘koşul’, ‘içiçe koşul’, ‘döngü’, ‘içiçe döngü’, ‘değişken’, ‘koordinat’, ‘mantıksal operatörler’, ‘matematiksel hesaplamalar’, ‘görsel ve başlangıç özellikleri’ gibi ortak bileşenlerini kod blokları ile uygulamalı olarak öğreniyor. Dersleri takip eden bir öğrenci bilgisayarda veya mobil ortamlarda çalışabilen kendine özgü kodları kısa bir zaman Bilişim Garajı derslerine paralel bir şekilde geliştirmeye başlayabiliyor.

  Söz Dizimi ile Kodlama Dersleri: Bilgisayar programlama veya kodlama deyince aklımıza ilk olarak İngilizce kelimeler ve çeşitli işaretlerden oluşan karmakarışık ifadeler gelir. ​​​​​​​Daha çok lise öğrencilerine yönelik geliştirdiğimiz online içeriklerle, MS Small Basic ve Python platformlarında öğrencilere doğrudan söz dizimi oluşturarak kod yazma bilgi ve becerileri kazandırmaktayız. MS Small Basic, Visual Studio’daki Visual Basic dilinin çocuklar ve acemiler için özel olarak sadeleştirilerek geliştirilmiş halidir. Small Basic, öğrencilere ileri seviye programla ortamlarının kütüphane kullanımı, otomatik tamamlama, nesnelerin özellikleri ve methodları gibi en temel bileşenlerini tanıma ve kullanma fırsatı vermektedir. Python, Java veya C# gibi ileri seviye diller kadar becerikli buna karşılık onlara nazaran daha anlaşılır söz dizimine izin veren bugün dünyanın en büyük yazılım firmalarının kullandığı çok başarılı bir yazılım dilidir. Python’un yazılımcılara getirdiği en büyük avantaj kolay öğrenilebilirliği ve hızlı kod yazılabilmesidir. Bu anlamda, lise öğrencilerinin öğrenirken zorlanmayacağı buna karşılık akıllarına gelen birçok projeyi kolaylıkla hayata geçirmelerine izin veren bir zihinsel alet kutusu görevi görecektir Python çocuklarımız için.

  Üç Boyutlu Tasarım Eğitimlerimiz Üç boyutlu yazıcılar, insanlık tarihini en derinden etkileyen buluşlardan birisi olmaya aday görünmektedir. Üç boyutlu yazıcılarla insanlar kendi kas güçlerine olan ihtiyacı neredeyse sıfırlamaktadır. Üç boyutlu olarak tasarladığınız herhangi bir şeyi elinize dokunmadan herhangi bir materyalle sıfır hata ile üretme imkanı veren bu yazıcılar günümüzde sağlık sektöründen, otomotiv sanayine, gıda sektöründen havacılık sektörüne üretimle ilgili bir çok alandaki ezberleri bozmaktadır. Kısa bir zaman içerisinde her evde-işyerinde birkaç adet olacak bu makineler ihtiyaç duyduğumuz şeyleri olduğu yerde üretmemizi sağlayacak, böylece kitle üretimi yapan süper fabrikalar döneminden bireysel üretime dönüşümü sağlayan mikro fabrikalar dönemine geçiş yapmış olacağız. Bu anlamda, üç boyutlu tasarım becerisi, günümüz 16 yaş altı nesillerin ileri en fazla ihtiyaç duyacakları beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. ​​​​​​​Autodesk Tinkercad, anasınıfından lise yıllarına kadar tüm seviyelerde kullanabildiğimiz, çok başarılı bir üç boyutlu tasarım platformudur. Hazırladığımız online içerikleri takip eden bir öğrenci Tinkercad.com adresinde hizmet veren yazılımı kullanarak çeşitli geometrik şekilleri kullanarak neler tasarlayabileceğini fark ediyor ve bu yönde bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

  Tinkercad ile yapılan tasarımın üç boyut dosyası bilgisayara indirilerek üç boyutlu yazıcıdan kolaylıkla çıktısı alınabilmektedir. Google Sketchup, bilgisayara yüklenerek offline kullanılan oldukça başarılı bir üç boyutlu tasarım platformudur. Tinkercad’e göre kullanımı biraz daha ayrıntılı bilgi ve beceri gerektiren Sketchup’ı özellikle lise öğrencilerimizin kullanımına açıyoruz. Bir öğrenci ihtiyaç duyduğu veya hayal ettiği bir şeyin tasarımını bu platformda bulunan kütüphanedeki binlerce örnekten esinlenerek oluşturabilmekte ve hızla üç boyutlu yazıcıdan çıktısını alabilmektedir.

  Akıllı Cihaz Tasarımı Uzak ve yakın çevremiz akıllı cihazlarla çevrilmiş durumda. Cep telefonumuzdan, arabalarımızdaki, evlerimizdeki onlarca özelliğin arkasında sensörlerden topladığı verileri mikrodenetleyicilere yüklenen kodlar ile işleyerek bize gerekli hizmetleri ve kolaylıkları sunan akıllı cihazlar bulunmaktadır. Bu nedenle, elektronik tasarım ve kodlama içeren bu derslerimizi robot tasarım olarak değil, akıllı cihaz tasarımı olarak isimlendirmeyi uygun gördük. Çocuklarımızın sensörleri, mikrodenetleyicileri, kod becerilerini, motorları, LED’leri kullanarak etraflarındaki her şeyi akıllı hale getirebileceklerini onlara gösteriyoruz.

  Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı eğitimlerini tasarımı tamamen bize ait atölye kutularını kullanarak geçekleştiriyoruz. Bu kutuların en büyük özelliği, içinde bulunan 10 civarında sensör, bir adet Arduino Uno mikrodenetleyici, bir adet breadboard, bir adet DC motor, bir adet servo motor, bir adet RGB LED ve çeşitli LED’lerle etraflarında gördükleri hemen hemen her akıllı cihazı kendilerinin de yapabileceğini çocuklara göstermesidir. Ortaokul öğrencileri Arduino Uno’ları Scratch for Arduino yazılımı ile kodlarken, lise öğrencileri Arduino’nun kendi orijinal IDE’si ile kodlamaktadır. Bilişim Garaj Akademisi’ndeki online multimedya ders içeriklerini takip eden bir öğrenci, karmaşık gibi görünen elektronik devreleri kolaylıkla geliştiriyor, bu devrenin istenilen hizmeti vermesi için gereken kodları yazıyor ve sistemi çalışır hale getirebiliyor.

  Braintec ile Akıllı Cihaz Tasarımı eğitimlerini anasınıfı ile 1.sınıf ve 4. Sınıf arası öğrencileri için geliştirdik. Bu yaş grubunun kullanımına uygun elektronik devre elemanlarından oluşan set sayesinde öğrenciler onlarca farklı devre kurup enerjinin harekete, farklı seslere ve ışığa dönüştüğü eğlenceli tasarımlar gerçekleştirebilmektedir. Bu yaş grubu, devre için herhangi bir kod yazmamakla beraber, bir devre üzerinde elektriğin girdi-işlem-çıktı (input-process-output) sürecini birebir yaşamaktadır.

  Web Tasarımı Eğitimlerimiz Günlük olarak yoğun şekilde kullandığımız web siteleri ve bu siteleri oluşturan web sayfalarının arka planları, web sitelerinin çalışma prensipleri gibi konular Bilişim Garaj Akademisi web derslerinin ele aldığı öncelikli konulardır. Bu nedenle, çocuklarımız derslerde web sayfalarını herhangi bir hazır editörü kullanarak değil, Not Defteri gibi en ilkel yazılımı kullanıyorlar, bir web sayfasını oluşturan tüm HTML işaretlerini tek tek kendileri yazıyorlar. Böylece günlük kullandıkları o havalı web sayfalarının aslında arka planda çalışan kod kümelerinden (HTML işaretleri, CSS, Javascript vb.) meydana geldiğini yaşayarak öğreniyorlar. ​​​​​​​Web Tasarımı derslerinin ilk yılında ağırlıklı olarak HTML ve basit seviyede CSS öğrenen çocuklarımız ikinci yıllarında HTML’nin yanında, HTML5, CSS ve basit seviyede Javascript öğrenmektedir. ​​​​​​​

  Girişimcilik Eğitimlerimiz Girişimcilik, Bilişim Garajı’nın en temel eğitim başlıklarından birisidir. Kodlama, üç boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı, mobil kodlama gibi başlıklar altında teknik bilgi ve becerilerini geliştiren öğrencilerimizin, bu becerilerini kullanarak hayata değer katacak inovasyonlara imza atabileceklerinin farkında olmalarını hedefliyoruz. Avrupa Birliği Çocuklar İçin Girişimcilik Kazanımları kapsamında girişimciliği “bir kişinin karşılaştığı bir probleme çözüm üretmek üzere inisiyatif kullanması” olarak tanımlıyoruz. Bu çerçevede, eğitimlerimizde ticaret ve paradan önce girişimciliğin ‘tutku’, ‘odaklanmak’, ‘azim’, ‘sabır’, ‘takım çalışması’, ‘sürekli öğrenme’ gibi özellikler gerektirdiğini bilişim alanında dünyanın sayılı girişimcilerinin ve ünlü bilim insanlarının kendi cümleleriyle anlatıyoruz.

 • Sanatsız bir toplumun gelişmiş bir toplum olamayacağı bilincinden hareketle, okulumuz görsel sanatlar ve gösteri sanatlarına maksimum önem vermektedir. Öğrencilerimizin yaratıcılığını belirlemek ve destekleme konusunda büyük özen gösterilmektedir.Yıl sonunda yaptığımız sergiler, öğrenci kulüplerinin hazırladığı turnuvalar, bilim şenlikleri, tiyatro oyunları, dans gösterileri, proje sunuları ile sanatsal ve sosyal etkinliklerimizin önemini vurgularız.

  Müzik

  Öğrencilerimizin müzik bilgisine sahip olmaları yaş ve yeteneklerine uygun müzik yapabilmeleri ve bu alanda yetenekli bir öğrencimizin fark edilip geliştirilmeleri ana hedefimizdir. Evrensel dil kabul edilen ve insanlar için en iyi iletişim kanallarından biri olan müziği sağlanmaktadır. Müzik derslerinde öğrencinin müzik odasındaki davranışları, sorumluluğunda olan çalgı aletini ve defter, kitabının düzenli kullanım gibi kriterler göz önünde bulundurularak not verilir. Enstrüman çalma yeteneği ve isteği olan öğrenciler, piyano, keman, gitar,org, flüt, yan flüt, orff çalgıları gibi enstrümanları okulumuzda çalabilirler. Ayrıca okulumuz korosu her yıl zenginleştirilerek çeşitli kutlamalarda çalışmalarını sergiler.

  Görsel Sanatlar

  Görsel Sanatlar dersleri uygulamayı, estetiği, sanat tarihini ve eleştiriyi içinde bulunduran bütüncül bir alandır. Öğretmenlerimiz, resim sanatına ilişkin temel bilgileri öğretebilmek ve uygulayabilmek, öğrencinin estetik anlayışını geliştirebilmek için çaba gösterir. Bu alanda yeteneği olan öğrencilerin bu yeteneklerini fark ederek onları motive etmek de bu uğraşın önemli bir parçasıdır. Bu güne kadar pek çok öğrencimiz ulusal ve uluslararası resim yarışmalarında birçok ödül ile çalışmalarının karşılığını almışlardır. Ayrıca her öğretim yılı sonunda kutladığımız Bahar Şenliğimizde, öğrencilerimizin yaptıkları resim, heykel ve çeşitli el işleri sergi salonumuzda sergilenmekte ve hayranlıkla izlenmektedir.

  Drama

  Özel Altın Eğitim Okullarında kurulduğundan beri tüm sınıflarda Yaratıcı Drama dersi ders programları içinde yer alır. Drama; çocuğu etkin, katılımcı ve her şeyden önce “yaratıcı” kılmayı amaçlayan bir sanat eğitimi etkinliğidir. Grup etkileşimine dayanan drama etkinliği yoluyla çocuklar farklı iletişim yollarını deneme olanağı bularak özgüvenlerini kazanırlar ve sistematik düşünmeyi öğrenirler. Eğlence boyutunun önemli olduğu drama derslerinde tüm duygularını harekete geçiren çocuk, düş gücünü de aktif hale getirir. Oyun ve doğaçlama süreçlerinde fiziksel, toplumsal, duygusal gelişimi hızlandırıcı etkinlikler yanında dil becerilerini geliştiren çalışmalara da yer verilir. Eleştiren, düşünebilen, birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, kendine güven duyan, karar verme yetisine sahip, etkin iletişim becerilerini kullanan, demokratik, yapıcı ve yaratıcı bireyler yetiştirmeye yardımcı olmak bu dersin en önemli amaçlarındandır. Aynı zamanda bir tiyatro kulübü gibi çalışan drama kulübümüz her yıl Türkçe ve İngilizce oyunlarını tiyatro salonumuzda sergilemektedir. Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi ile daimi iletişim hâlinde olan drama bölümü, öğrencilerimizin rehberliğine de katkı sağlamaktadır.

 • Beden Eğitimi, bireyin ruh ve beden sağlığı ile beden becerilerini geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine göre değiştirilebilen, esnek kurallara dayalı; oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıştırma ve çalışmaların tümünü kapsayan bir etkinliktir. Beden Eğitimi bireyin büyümesini, gelişmesini ve davranışlarını geliştirmesini sağlayan güçlü bir eğitim alanıdır.

  Kişisel yönden sporun önemi: Günlük işlerini ve yaşayışlarını en verimli şekilde yürütebilecek kuvvet, çeviklik, elastikiyet, çabukluk ve dayanıklılığı sağlar. Kemik, kas gelişimi ve duruş alışkanlıkları kazandırır. Serbest zamanı değerlendirme davranış ve becerileri kazandırır. Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygıyı öğretir. Yapıcı ve üretici yeteneklerini geliştirir. İş, görev ve sorumluluk kazandırır. Bedensel ve ruhsal bir eğitim aracıdır.

  Okulumuzda Beden Eğitimi ve Spor derslerinin haricinde aylık olarak bireysel ve takım sporlarına yönelik çeşitli turnuvalar düzenlenmekte, kazanan öğrencilere veya takımlara “Başarı Belgesi” ve “Madalya” verilmektedir. Öğrencilerimiz Satranç, Masa Tenisi, Voleybol ve Basketbol takımları okullar arası il ve ilçe bazında yarışmalara katılmaktadır.

 • Özel Altın Eğitim Okullarında var olan eğitsel hedefler içerisinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarının amacı, geleceğin sevgi dolu, özgüvene sahip, mutlu ve başarılı bireylerine yetiştirmeyi hedefleyen eğitim –öğretim sürecine destek vermektir. Uyumlu ve kapasitesini gerektiği gibi kullanabilen bireyleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek ve topluma kazandırmak amacımızdır. Rehberlik birimimiz bu doğrultuda, tüm şube öğrenci ve öğretmenleriyle grup çalışmaları ve gereken koşullarda bireysel görüşmeleri yapmakla, edinilen gözlemleri “öğrencilerimize yarar sağlayacak biçimde” okul idaresiyle paylaşarak, eğitsek süreçlerde daha iyilere ulaşmayı hedeflemekteyiz.

  Rehberlik uzmanları tarafından sınıflar içinde yapılan ders çalışma motivasyonları, etkin öğrenme teknikleri ve davranış konularında yapılmakta, ayrıca her öğrencinin bireysel haritası çıkartılarak ilgilenilmektedir. Drama dersleriyle eş güdümlü olarak öğrencilerin kişilik özellikleri takip edilmektedir. Ayrıca velilerimize de etkili iletişim, öğrencilerin bireysel gelişimi, çoklu zeka ve öğrenme biçimleri, dikkat dağınıklığı ve benzer sorunlarda yardımlaşma gibi bir çok konuda zaman zaman bireysel, zaman zaman da toplu seminerler verilmektedir.

 

 
#
Tamam