AKADEMİK YAKLAŞIMIMIZ

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme

Sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencinin kendi entelektüel merakını öğrenme sürecinin temeline yerleştirmeyi amaçlar.

Kişisel Öğrenme

Kişisel öğrenme, öğrencilere değer verildiğini ve öz bilgi, ilgi alanları ve amaç duygusunun gelişiminde tam olarak desteklendiğini kabul eder.   

Kapsayıcı Öğrenme

Kapsayıcı öğrenme ortamları, tüm öğrencilerin ırk, cinsiyet, kimlik, din veya yetenekten bağımsız olarak tanındıklarını, saygı duyulduklarını ve önemsendiklerini hissetmelerini sağlar. 

ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ VE ÖĞRETİM MODELİ

Okulumuzda, “Tam Öğrenme Modeli” benimsenmiştir. Bu model yeterli zaman verildiğinde her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır. Öğretme-öğrenme stratejisi sunuş, soru-cevap, tartışma, gösteri, gezi- gözlem, deney, rol oynama (drama), simülasyon, görüşme, beyin fırtınası, yazılı kaynaklardan yararlanma, bireysel çalışma, grup çalışması, sınıfça çalışma gibi pek çok ve çeşitli çalışma biçimlerinden seçilerek hedef davranışların en etkili ve ekonomik biçimde öğrenilmesini sağlayacak düzene sokulmuş öğretme-öğrenme etkinliklerini içine alır.

Mümkün olduğu ölçüde öğrenciyi etkin öğrenme çabasına sokacak ve bu durumu istenilen tüm öğrenmeler tam olarak gerçekleşinceye kadar sürdürecek öğretme-öğrenme stratejilerinden yararlanılması öngörülmektedir. “Tam Öğrenmenin” gerçekleşmesi için, dersin içeriğine bağlı olarak tüm öğrencilerin işlenen konuların %80-90’ının öğrenmeleri hedeflenir.

Dersleri öğretmenin öğrencilere öğretmesi, aktarması değil öğrencilerin kendi çabaları ile öğrenmeleri, öğretmenin öğrencilerin öğrenme çabalarında onlara rehberlik etmesi ve yönlendirmesi esastır. Ders saati dışında da öğrencilerin konuya ilgi duymaları sağlanır. Öğrenciye verilen araştırma projeleri ile öğrencilerin konuyu incelemelerine, araştırmalarına ortam yaratılır.

OLUMLU ÖĞRETİM ORTAMI VE ÖĞRETİM ARAÇLARI

Okulumuz, etkili ve olumlu öğrenme ortamları oluşturarak, bilgi ve beceriyi hem hayatı hem de bir üst öğretimi düşünerek kazandırıp, formal okul sisteminin belirli noktalarından hareketle çocuklarımızın hayata atılımlarını sağlayabilme ilkesinden hareket eder. Bu amaçla etkili ve olumlu bir öğrenmenin oluşması için;

*Çocuğun öğrenmesinin merkezde olması,
*Çocuğun zihinsel yapısı,
*Sınıf ortamının fiziksel durumu,
*Zamanın etkili kullanılması,
*Sınıf atmosferi,
*Öğretmen tarafından kullanılan yöntem ve teknikler,
*Öğrenme merkezlerinin oluşturulması,
*Uygun değerlendirme,

gibi öğretim unsurları birlikte ele alınarak ve bunlar arasında ilişki kurularak öğretimde başarı ve kalıcılık artırılır.

Öğretme-öğrenme ortamı, öğretim süreci içindeki bireyin etkileşimde bulunduğu çevredir. Bu ortamın iyi düzenlenmesi öğrencinin yeni davranışlar kazanmasında temel ve gerekli koşuldur. Öğrencilerimizin,istenilen davranışı kazanması için okulumuz ilgili araç ve gereçlerle donatılmış ve bu araçların etkin kullanımı sağlamak için ders öğretim plan ve programlarıyla da planlanmıştır.

Öğretim araçlarımız, Edger Dale’in yaşantı konisinde yapmış olduğu sınıflandırmadan yola çıkarak öğrenmede temel bir ilke olarak kabul edilen somuttan soyuta ilkesine uygun olarak hazırlanmaktadır.

 

 
#
Tamam