Yönetim Anlayışımız

Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.

Atatürk

Bilim, akıl ve etik değerler taşıyan eğitim hizmeti, kim tarafından verilirse verilsin kutsaldır,kıymetlidir, saygıdeğerdir.

Atatürk

 

Vizyonumuz:
Dünya insanı yetiştirmek.
Ulusal sınırların şekil değiştirdiği çağımızda, ulusal benliğini koruyarak, millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimsemiş, bunları koruyan ve geliştiren, Atatürk düşüncesini özümsemiş, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, sanatta üretken lâik ve demokrat,  dünya ile bütünleşebilen insan yetiştirmenin önemi bir kat daha artmıştır.
Altın Eğitim Okulları bu düşünceden hareketle, ülkemizin hür ve bağımsız olarak dünya ile bütünleşmesini sağlamasına hizmet edebilmek için, “Dünya insanı yetiştirme”yi kendisine vizyon edinmiştir.

Misyonumuz:
Altın Eğitim Okulları; çağdaş, eleştirebilen, akılcı, kendisi ile barışık, sorumluluklarının bilincinde, özgür düşünen, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, bilimde ve sanatta dünya standartlarında üretebilen, ülkemizi gelecek yüzyıllara taşıyacak, başarmaya kararlı gençler yetiştirmek için vardır.
Bu çerçevede misyonumuz; geleceği önemseyen ilkeli öğrencileri; ilerici, dinamik, donanımlı öğretim kadrosu ile buluşturarak, özgün fiziksel konumu, sıcak iletişim ortamı ve öğrenci gelişim programları ile ortak hayalimiz olan gelişmiş insan potansiyelini yaratmaktır.

Hedeflerimiz:

 1. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirtilen hedef ve ilkeleri hayata geçirecek uygulamalarda bulunmak.
 2. Eğitim-öğretim ve diğer tüm unsurların yönetiminde sistem yaklaşımını benimsemek ve kurumsal politika ve stratejilere dayalı yönetim sistemi oluşturmak.
 3. Okulun, politika ve stratejisini destekleyecek, velilerini, öğrencilerini ve diğer tüm paydaşlarını tam olarak tatmin edecek, onlar için katma değerin artmasını sağlayacak biçimde süreçleri tasarlamak, yönetmek ve sürekli iyileştirmek.
 4. Başarı için tam öğrenmeyi sağlamak.
 5. Etkin izleme, değerlendirme, gözden geçirme sistemini kurmak, uygulamak ve süreçlerde sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
 6. Çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini artıracak yapılanmayı sağlamak, tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak ve geliştirmek.
 7. Okulun, politika ve stratejisini ve süreç­lerinin etkin bir biçimde işlemesini destekleyecek biçimde işbirlikleri kurmak, kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak.

Sıralanan genel hedeflere bağlı olarak okulumuzda:

 • Öğrencilerinin beden, zihin, duygu ve ahlâk bakımından dengeli ve sağlıklı olması için bilgi davranış kazandırarak, koordine bir yapıya sahip olmalarını sağlamayı,
 • Doğayı ve çevreyi sevmeyi, korumayı, dünyadaki tüm canlıları, kültürleri sevmeyi ve saymayı ortak yaşam kurallarını benimseyerek uygulamalarını sağlamayı,
 • Çalışkan ve üretken olmayı, bilgiye ulaşmayı ve bilgiyi doğru kullanmayı, eleştirebilen ve eleştiriye açık olmayı, dünyadaki gelişmeleri izleyecek birikime sahip olmayı öğretecek çalışmalar yapmayı,
 • Öğrencilerde sürekli öğrenme ve araştırma isteği yaratmak ve olanak sağlamayı,
 • Öğrencilerin sayısal ve sözel düşünme kapasitelerini arttırarak analiz ve sentez yapabilme, yorumlayabilme ve problem çözebilme yeteneklerini geliştirmeyi,
 • Her öğrenciyi ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda geliştirerek bir üst okul sınavında ve meslek seçimindeki başarısını yükseltmeyi,
 • Öğrencileri anadillerinde ve öğrendikleri yabancı dillerde yetkin kılarak, sözlü ve yazılı iletişimde üst düzey beceri kazanmalarını sağlamayı,
 • Öğrencilerin sorumluluklarının bilincinde, kendi haklarını ve başkalarının haklarını bilen ve saygı gösteren erdemli insan olmaları için çalışmayı,
 • Öğrencilerin hukuka ve demokrasiye inanan bunun gereklerini yapan kendisi ile ve dünya ile barışık, farklı olan her düşünce, inanç, değer yargısını kabul edebilecek olgunlukta yetişmelerini sağlamayı,
 • Öğrencilerin siyasi, ekonomik, sosyal konulara ve çevre sorunlarına karşı ilgi ve duyarlılıklarını geliştirerek barışsever ve insanî değerleri yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı,
 • Öğrencilere sanatsal yeteneklerini arttırıcı çalışmalar yaptırarak estetik duyguyu geliştirerek sanatın hoşgörü duygusunu kazandırmayı,
 • Öğrencilerin bir birey olarak toplumdaki yerinin ne kadar önemli ve büyük olduğunu kavraması ve bir bireyin davranışının toplumun yaşam kalitesine etkisi konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Öğrencilerimizin özgür düşünmeyi yaşam biçimi hâline getirmiş, öz güveni yüksek, başarmaya kararlı gençler olarak yetişmesini sağlamayı

Hedeflemekteyiz.

İlke ve değerlerimiz:

 • Atatürkçülük.
 • Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ve güvenilirlik.
 • Verilerle ve süreçlerle yönetim.
 • Sonuçlara odaklanmak.
 • Çözüm üretmek, çözümün parçası olmak.
 • Olumlu düşünmek, önerilerde bulunmak.
 • Katılımcılık.
 • İletişime ve önerilere açık olmak.
 • Sevgi ve hoşgörülü olmak.
 • Sürekli iyileştirme ve yenilikçilik.
 • Eğitimde öğrenci merkezli yaklaşım.
 • Öğrenciyi tanımak, kendine kendisini tanıtmak ve kendisini geliştirmesi için önderlik etmek.
 • Çevrecilik.
 • Yönetimde sistem yaklaşımı.
 • Uluslar arası katılımcılık.
 • Ülkemizin geleceğinden sorumlu olmak.
 • Her işe aynı değerde önem vermek.
 • Zamanın nitelikli kullanmak.

Bu genel ilkle ve değerlerimize bağlı olarak ALTIN EĞİTİMLİ:

 • Atatürkçüdür.
 • Laiktir, demokrasiye saygılı, Cumhuriyet'e bağlıdır.
 • Dürüst, çalışkan ve disiplinlidir.
 • Özgür ve çağdaş düşünen ve davranandır.
 • Kişi hak ve özgürlüğüne saygılı ve haklarını koruyabilendir.
 • Bireysel onura sahip, özgüveni yüksektir.
 • Sorumluluk yüklenebilen ve görev bilinciyle hareket edebilendir.
 • Barışçı, paylaşımcı, kurallara uyabilendir.
 • Araştıran, sorgulayan, eleştiren ve eleştiriye açık olandır.
 • Dinamik, yaratıcı ve üretkendir.
 • Çevre dostudur.
 • Çevresi ile iyi ilişkiler kurabilendir.
 • Bilgiyle, sanatla, sporla dünya ile yarışandır.
 • Türkçe'yi doğru konuşabilen ve yazabilendir.
 • Vatan sevgisi ile doludur.
 • Ulusal ve evrensel değerlerle donatılmıştır.
 • Aldığı çağdaş eğitimi, ülkemizin geleceğine taşıyabilendir.

Altın Eğitim; gülen yüzler, mutlu, başarılı, uyumlu çocuklar demektir.

İletişim

 • Telefon: +90 (312) 282 08 08

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Buradasınız: Home Yönetim Anlayışımız