Özel Altın Eğitim Okulları Yönetim Planı

5.Bölüm: Sınıf Yönetimi Sistemi

1-Sınıf yönetimi anlayışımızı oluşturan unsurlar:

Sınıf yönetim sistemimizi oluşturan unsurlar şunlardır.

 • Kurucu
 • Yönetim
 • Sınıf/şube öğretmenleri
 • Branş öğretmenleri
 • Öğrenciler
 • Veliler
 • Diğer personel.

Sınıf yönetiminde bu unsurlar arasında birbirini destekleyici anlayış, uygulama ve davranış birliği kurulur.

2- Sorumluluklar

 1. Kurucu; sınıf ikliminin oluşturulması için gerekli donanımı karşılar.
 2. Yönetim;
 3. Sınıf /şube öğretmenleriyle periyodik toplantılar yaparak, sınıf yönetimi anlayış, strateji ve yaklaşımlarının gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar. Bu konuda öğrencilerin de görüş ve düşüncelerini alır.
 4. Sınıf yönetimi konusunda öğretmenlere gerekli desteği verir.
 5. Öğretmenler; belirlenen ilkeler çerçevesinde stratejileri uygular, gerekli kayıtları tutar, raporlar, uygulama sonuçlarını değerlendirme toplantılarında tartışır.
 6. Veliler; sistemin uygulanmasında okula gerekli desteği verir ve işbirliği yapar.
 7. Diğer personel; genel ilke ve prensiplere uygun davranışlar sergilemek.

3- Kritik başarı faktörleri

 • Yönetim, öğretmen ve diğer personelin davranışlarındaki ortak duruş, tavır, kararlılık ve birbirine destek vermesi.
 • Kurumsal hedef ve ilkelerle uyumlu, kurumsal hedef, ilke ve planlara işlerlik kazandıracak, planlı uygulamalarda bulunmak; aykırı ve uyumsuz bireysel uygulamalardan kaçınmak.
 • Anne ve babanın okul kurallarına uygun davranış sergilemesini sağlamak, okul-aile işbirliği ve mutabakatını kurmak.
 • Öğrenci ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.
 • Sınıf yönetimine öğrenciyi ortak etmek.

4- Sınıf yönetimi ilkelerimiz:

Altın Eğitim Okullarında görevli öğretmen:

 • Olumlu cümleler kurar, olumlu yönlendirmelerde bulunur.[1] Yasakçı değil yönlendiricidir. Sürekli hatırlatma yapar.[2]
 • İçten ve samimidir. Uyarıları, katı ve kararlı bir duruş sergileyerek yumuşak ses tonuyla yapar.
 • Bütün öğrencilerle her ortamda iyi iletişim kurar. [3]
 • Öğrenciyi onurlandıran söz ve davranışları öne çıkarır.[4]
 • Çok övgüden de, çok kusur bulmaktan da kaçınır.[5]
 • Öğrencilerin hatalarını düzeltir; düzeltirken yüceltir. Öğrencilerinin değer verdiği şeylere saygı duyar, değer verir. [6]
 • Olumsuz davranışla karşılaştığında, bireyle (kişi-öğrenci) değil davranışla ilgilenir.[7] Kişiler üzerine değil, davranışlar üzerine konuşur. [8]
 • Güvenli bir ortam oluşturur. Öğrencilerin kendisine güvenmelerini sağlar.[9]
 • Öğrencinin yanlış yapmasını beklemeden, zamanında ipucu vererek doğru davranmasını sağlar.
 • Bireysel olumsuz davranışı olan öğrenci ile birebir görüşerek çözüm arar. [10]
 • Bir öğrencinin davranışından dolayı sınıfın tamamını cezalandırmaz.
 • Bireysel farklılıkları öğrenir ve saygı gösterir. Dersleri seviyeye uygun olarak işler. [11]
 • Öğrencilere yüksek ama ulaşılabilir hedefler gösterir.[12]
 • Öğrencilere sorumluluk verir.
 • Öğrencileri bilgisi ve kazanımlarıyla değerlendirir. [13]
 • Sınıf yönetim sorumluluğunu öğrenciyle paylaşır.[14]
 • Sınıfında takım ruhu oluştur. Öğrencilerinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerini sağlar.
 • Sınıf içinde ve dışında iyi bir gözlemcidir.[15]
 • Olaylar karşısında kendisine olayı sakince düşünme değerlendirme için fırsat tanır. Tepkisini frenler. [16]
 • İyi bir sınıf iklimi oluşturur.[17]
 • Planlı çalışır.[18]
 • Beden dilini iyi kullanır.
 • Öğrenci veya veliye önemli konularda tavsiyelerde bulunmadan önce konuyu okul yönetimi, rehberlik servisi ve diğer öğretmenlerle değerlendirir ve belirlenecek ortak stratejiye göre hareket eder.

5- Sınıf yönetimi stratejilerimiz:

a) Öğretmen olarak;

 • İlk derste öğrencilere neler beklediğini açıkla, kurallarını koy. Sınıf kurallarına katkıda bulunmak amacıyla bunları sınıf öğretmeniyle paylaş. Kuralları sınıfın uygun yerine as.
 • Bireysel farklılıkları öğren ve saygı göster.
 • Öğrencilerin adlarını öğren ve onlara adlarıyla hitap et.
 • Öğrencilerden önce sınıfa gir[19]; sınıftan öğrencilerden sonra çık. Son ders saatinde sırasında veya dolabında eşyasını bırakan öğrencileri uyar ve eşyalarını almalarını sağla.
 • Sınıf karşısında beden ağırlığını eşit dağıtarak dur.
 • Öğrencilerin derse katılımlarını sağla.
 • Dersle ilgili geri bildirimleri mutlaka iste.
 • Derse başlamadan önce tüm öğrencileri gözden geçir ve kılık kıyafetlerini kontrol et.
 • Sınıf kimlik ve izleme dosyası tut, öğrenci ile ilgili tüm kayıtları ve raporları bu dosyada bulundur.

b) Olumsuz davranış karşısında:[20]

 1. Planlı olarak yapılmayan, yoğunluğu, sürekliliği ve yaygınlığı bulunmayan, geçici davranışlara müdahale etmek yerine görmezden gel. Ancak bu eylemin olumsuz sonuç doğurmasını engellemek için göz teması ile yapılan davranışın farkında olduğundan da öğrenciyi haberdar et .[21]
 2. Mutlaka göz iletişimi kur ve bu davranıştan rahatsız olduğunu ve sona erdirmesini istediğini belirten bir yüz ifadesi takın.[22]
 3. Baş hareketi ve yüz ifadesini de kullanarak ona dokun ve davranışı sonlandırması gerektiği mesajını ver.
 4. Davranışın sıklığına ve derecesine göre öğrenciyi sözel olarak uyar.[23]
 5. Sınıfın tamamına yakını olumsuz davranış sergilemiş ise okul yönetimi ile işbirliği içerisinde sınıf geneline uyarı yap ve öğüt ver.[24]
 6. Problem öğrencinin birlikte oturduğu sıra arkadaşından kaynaklanıyorsa yerini değiştir.
 7. Ciddi olumsuz davranış sergileyen öğrenci ile, sorunları tartış, birlikte çözüm üret ve bireysel sözleşme yap.
 8. Sınıfın bütününü ilgilendiren konularda tüm öğrencilerin katıldığı, rahat bir ortamda sınıf paylaşım ve değerlendirme toplantıları yap.[25]
 9. Öğrencileri birbirine karşı kışkırtacak ve aralarında olumsuz çekişmelere sebep olacak cezalar vermekten kaçın[26]
 10. Veli ile görüş[27]
 11. Rehberlik uzmanıyla görüştür.
 12. Uzman psikologa yönlendir.

c) Sınıf öğretmeni olarak:

 • Kuralları ilk derste koy; onlardan neler beklediğini açıkla. Sınıf kurallarını oluştur.[28] Sınıf kurallarını oluşturmadan önce diğer öğretmenlerin görüş ve düşüncelerini al. Kuralları sınıfta uygun bir yere as.
 • Oturma düzenini oluştur ve sınıfın uygun yerine as.
 • Öğretim yılı başında seminerlerin başladığı ilk gün sınıf ve öğrenci ihtiyaç listesini hazırla ve okul yönetimine rapor et.
 • Her sabah 8:50-9.00 arası kendi sınıfını ziyaret et, güne iyi başlamalarını sağla, sorunlarını dinle.
 • Her gün öğrencilerin kılık-kıyafetlerini ve güne hazır oluşluklarını kontrol et. Gerekli hatırlatmaları yap.
 • Haftada 1 gün sınıf ve öğrenci dolaplarını kontrol et. Dolaplarının düzenli tutulmasını sağla. (Sabit gün belirlenmesinde yarar var)
 • Öğrencilerini düzgün bir şekilde sıraya sokarak öğle yemeğine götür; aynı düzen içerisinde geri dönüşlerini sağla.
 • Öğle yemeklerini öğrencilerinle birlikte aynı masada ye. Yemek yeme adabı ve görgü kuralları konusunda onlara örneklik et, rehber ol.
 • Öğrencilerini teneffüslerde izle, daha verimli zaman geçirmeleri için onları yönlendir.
 • Toplu etkinliklerde sınıfının başında ol, etkinliğin planlana uygun yapılabilmesi için katkıda bulun, öğrencilerin etkinliği izlemesini ve faydalanmasını sağla.
 • Çeşitli nedenlerden dolayı devamsızlık yapan öğrencilerin ödev, performans görevi ya da projelerinin olup olmadığını, takip etmesi gereken konu ya da sayfaları diğer öğretmenlerden öğren; öğrenciyi ya da velisini her gün arayarak bilgilendir.[29]
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişmelerini yakından izle. Konuyla ilgili diğer branş öğretmenlerinden bilgi topla. Gerekli notları al , kayıtları tut.
 • Velilerle diyalog ve işbirliği içinde ol. Öğrencilerin olumlu davranışlarını geliştirmek, iyileştirmeye açık alanlarını da iyileştirmek için velilerle görüş. Her veliyi 2 haftada bir telefonla ara.
 • Rehber öğretmenle işbirliği içerisinde sınıfındaki öğrencileri tanı (kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri vb.), diğer öğretmenlerin de tanımalarına yardımcı ol. Öğrencilerin bilinmesi gereken sağlık, ekonomik, ailevi, psikolojik, sosyal vb bilgilerini edin, raporla ve kayıt altına al.
 • Sınıfa yeni katılan öğrencilerle ilgili tüm bilgileri ivedilikle edin; yönetim, öğretmenler ve rehberlik servisi ile paylaş.
 • Öğrencilerin karşılaştıkları sıkıntıların aşılması konusunda onlara azami desteği ver; gerekirse diğer öğretmenlerden ya da Rehberlik Servisi ve idareden yardım al.
 • Veli ve öğrencilerin kutlanması gereken özel günlerini öğren. Yönetimin bilgisi dâhilinde; öğrenci veya velinin kutlanması gereken özel günlerini okul adına kutla, sağlık ve benzeri sorunlarında veliyi arayarak veya ziyaret ederek okul adına iyi dileklerini bildir.
 • Öğrencilerin okul dışında veya içinde katıldığı tüm sınavları (deneme sınavı, SBS vb.) izle. Sonuçlarına ilişkin kayıtları tut.
 • Sınıfın genel durumu, sınıf yapısı, sınıftaki sosyal ilişkileri belirle.
 • Sınıf ve öğrencilerle ilgili tüm bilgileri kayıt altına al, “Öğrenci İzleme Dosyasında” bulundur.
 • Öğrencilerden çeşitli sebeple toplanması gereken paraları (test, gezi vb.) topla ve ilgili kişiye listesiyle beraber teslim et.
 • Okulda bulunmadığın zamanlarda sınıfını ve öğrencilerini bir başka öğretmene teslim et.
 • Okul yönetimi, sınıfında derse giren diğer öğretmenler ve rehberlik servisi ile periyodik görüşmeler yap.

d) Sınıf hâkimiyetini sağlamak için:

 • Ses tonunu sınıfın gürültü derecesine göre ayarla. Gürültü seviyesi azaldıkça, ses tonunu da düşür. [30]
 • İkaz ve uyarılarda stratejik aralar ver.[31]
 • Dikkatin dağıldığını hissettiğin anda “Şimdi size önemli bir şey söylemek istiyorum”,” …. nın nasıl oluştuğunu biliyor musunuz?”, “…. nasıl yapılmış hiç düşündünüz mü?” vb. diyerek girişler yap. Bunun içinde portföyünde konu ile ilgili dikkat çekecek konular bulunsun.
 • Öğrenciye sınıftan atma cazası uygulamaz.[32]
 • Yaklaşımlar
 • Günün/ haftanın/ayın olumlu davranışı uygulamasını başlat.[33]
 • Devamsızlık çizelgelerini sınıfta uygun bir yere as ve sürekli göz önünde olmasını sağla.
 • Sınıf kuralları oluşturmak ve kuralları değerlendirmek / gözden geçirmek için toplantılar düzenle.

6-Değerlendirme Gözden geçirme:

Sistemin işleyişi:

 • Haftalık değerlendirme toplantılarında yönetim ve öğretmenlerle,
 • Rehberlik saatlerinde, periyodik zamanlarda düzenlenen öğrenci paylaşım toplantılarında, öğrencilerin kendi yönetimlerinde düzenledikleri sınıf öğrenci meclisi toplantılarında öğrencilerle.
 • Haftalık yönetim toplantılarında yöneticilerle

Gözden geçirilir, değerlendirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.

 • [1] İnsanlarda her şeyi olumlu algılama duyusu daha ön plandadır. Bu sebeple öğrencileri uyarırken olumsuz ifadeler yerine (yapma, etme, gitme, bakma… gibi) olumlu ifadeler kullanmak, onun söyleneni daha çabuk algılamasına yardım edecektir. Ayrıca olumsuzu yapmayınca ne yapması gerektiği de peşinen söylenmiş olacak öğrenci bir anlamda yönlendirilmiş olacaktır. Bu sebeple ; “Benimle ilgilenirsen sevinirim.”, “dikkatini lütfen bana ver. Teşekkür ederim.” Gibi. İnsan beyni önce olumlu anlar, sonra olumsuza çevirir.
 • Sıraya yazma, Deftere yaz.
 • Sakız çiğneme, Sakızını sınıf dışında daha uygun ortamlarda çiğne
 • Unutma -- Hatırla
 • Bağırma - Alçak sesle konuş
 • Kısaca,öğrenci olumsuz davranışı yapmayınca yapması gereken ne ise onu istemek
 • [2] Kurallar ve olumlu davranışlar azarlamadan, rencide etmeden sürekli hatırlatılmalıdır. Eminim sen bunu başarırısın.
 • [3] Öğrencilerinin kendisiyle sadece sorunlu olduklarında değil, her zaman iyi iletişim kurmalarını sağlar. Öğrencileriyle yer, zaman ve dozu ölçülü olmak kaydı ile resmi ilişkiler dışında da diyalog kurar:

Öğrenciye karşı öğretmende görülen iki aşırı davranış:
Ben öğretmenim sen öğrenci bana mutlak itaat etmelisin
Burada herkes eşit. Çok demokratik
Sınıfta öğretmenin en temel 4 rolü bulunmaktadır.
Güvenilecek, dayanılacak lider kişi (Sev-sevil, özen göster, değer ver, güven duy, güvenilir ol),
Uzman kişi,
Yasal gücü olan kişilik,
Ödül ve ceza verebilecek kişilik

 • [4] Alaycı bir ifade veya parmak işareti bütün olumlu söz ve davranışların etkisini yok edecektir. Öğrenciyi rencide edecek söz ve davranışlara başvurmaz. Onları tehdit etmez, aşağılamaz, alaycı söz ve işaretlerden kaçınır
 • [5] Çok övgü, ben zaten yaparım düşüncesine kapılıp çalışmayı boşlamasına, çok yergi-kusur bulmak da ben zaten beceremem yargısına sebep olabilir.
 • [6] Hatalar düzeltilirken onları bozmaz, trencide etmez, azarlamaz,öğrencilerin değer verdiği şeyleri küçümsemez. Tuutuğu takım yenince tebrik etmek.
 • [7] Olumsuz davranışı, her davranışın altında bir sebep yatar diye değerlendirmek gereklidir. Olumsuz davranışla karşılaşıldığında öğrenciyi suçlamak, azarlamak veya ona olumsuz tepkiler yöneltmek yerine, olumsuz davranışı çözmeye odaklanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
 • [8] Sen çok iyi bir çocuksun ama bu davranışın beni çok üzüyor.
 • [9] Güvensizlik oluşturacak davranışlardan kaçınır.
 • [10] Öğrenci ile sınıf huzurunda tartışmaz. Öğrenci ile çatışma içine düşmemeye özen gösterir, onunla inatlaşmaz. Rekabete girmez. Çatışma sezilen ortamlardan uzak durur. Çatışma durumunda sınıf huzurunda veya grup içerisinde öğrenci ile kesinlikle tartışmaz. Sorunu birebir görüşme ile çözme yöntemini seçer. Ancak tartışma ve çekişme içine girilen öğrenci ile yalnız bir odaya kapanıp tartışmak da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu tip görüşmeleri, okul yöneticileri ile birlikte veya yanına bir başka öğretmen alarak yapmakta yarar vardır. Çocukla sınıf huzurunda ringe çıkmayın
 • [11] Sınıf içi huzursuzluk ve yaramazlığın başta gelen sebeplerinden birisi de öğrencinin dersi anlamıyor olması, dersin seviyesine uygun olmamasıdır.
 • [12] Bunun için ….. ları yapabilirsin. Buna eminim. ….. soru çözebilirsin. Gibi büyük hedefe ulaştırıcı hedefler göstermek. Bazen öğrenciler neyi başarabileceğinin farkında olmayabilir. Bundan dolayı da nasıl olsa başaramam varsayımıyla derslerden adım adım uzaklaşabilir.
 • [13] Öğrencinin yaptığı olumsuz davranışları nota dönüştürmez.
 • [14] Sınıf kurallarını oluşturmak
 • [15] Her hareket ve davranışıyla, sınıfta her olan biteni gördüğünü hissettirir. İyi bir gözlemci olarak öğretmen, tüm olayları yazılı olarak kayıt altına almalıdır. Öğrencilerin davranışlarını kayda geçirir be bunu da öğrenciye hissettirir ki öğrenci davranışlarının unutulmayacağını bilsin. Sınıf-öğrenci izleme dosyası bunun için kullanılmalıdır.
 • [16] Hemen tepki vermez.. Ani çıkışlardan ve fevri davranışlardan kaçınır.
 • [17] Eğitimde ortamın önemi bilinmektedir. İyi bir sınıf iklimi için sınıfın fiziksel yapısında ve görünümünde ne gibi düzenlemeler yapılabilir? (Renkler, duvarlar, afişler, öğrenci çalışmalarının sergilenmesi, temizlik, kütüphane,malzeme, tuvaletler, müzik yayını vb.)
 • [18] Öğrenciye neyi nasıl yapacağının bilinmediği izlenimi verilmemelidir. Öğretmen sınıfta kendinden emin, neyi ne zaman nasıl yapacağını bilen ve kararlılıkla uygulayan bir kişilik sergilemelidir.
 • [19] Sınıfa girişi geciktirme
 • [20] Sınıfta öğrenci hâkimiyetini sağlamak ve olumsuz davranışları önlemek amacıyla duruma göre aşağıdaki eylemler yapılır:
 • [21] Faydaları:

Öğrencinin grup önünde rencide edilmesini engeller.
Dikkatin bu davranışa çekilmesi sebebiyle sınıfın faaliyetinin kesintiye uğramasını engeller.

Zararları:

Davranışın tekrarlanma sıklığının artmasına sebep olabilir.
Öğrenci davranışın onaylandığı yargısına varabilir.
Öğrencinin öğretmenin sınıf hakimiyeti konusunda şüpheye düşmesine sebep olabilir.
Tavsiye:Bu strateji öğretmenin beden dili ve yüz ifadesini kullanarak davranışı fark ettiğini göstermesiyle desteklenebilir

 • [22] Faydaları:

Sadece öğretmen ve öğrenci arasında olacağından diğerleri fark etmez, sınıf etkilenmez.
Öğretmen öğrenciye, gözünden hiçbir şeyin kaçmadığı, sınıfın bütünü ile ilgilendiği mesajını vermiş olur.

 • [23] Sözlü uyarı:

Öğrenci rencide edilmeden yapılmalıdır.
Öğrenciye yaklaşmak ve alçak sesle uyarmak en iyi yoldur.
Sözlü uyarma öğrencinin öğretmenin sınıfı yönetme gücü ve mesleki yeterliliği konusunda kuşkuya düşmesine sebep olabilir. Gürültülü bir sınıfta bağıran çağıran bir öğretmen sınıf hakimiyeti sağlayamaz.
Sözlü uyarılar yumuşak ses tonuyla yapılmalıdır.
Tepki yapılırken katı ve kararlılık gösterilmeli, beden dili ile bu gösterilmeli, aynı zamanda da yumuşak olunmalıdır.

 • [24] Sınıfın geneline öğüt verme, sınıfın tamamına yakını olumsuz davranış göstermediği sürece kullanılmamalıdır. Öğrenciler uzun uzun öğüt verilmesinden hoşlanmadığı gibi, başkasının olumsuz davranışı yönünden kendisinin azarlanmasından ve kendisine öğüt verilmesinden hiç hoşlanmaz.
 • [25] Sorun sınıfın bütününü ilgilendiriyorsa uygulanır. Bu tip toplantılarda öğrenciler birbirini değerlendirmeyi, anlamayı, saygı göstermeyi ve sosyal ilişkilerini geliştirmeyi öğrenirler.
 • [26] Hata veya kusuru görülen öğrencileri cezalandırmak için, arkadaşlarının tavır almalarına sebep olacak, bununla konuşmayın, kimse onunla paylaşmasın gibi cezalar vermek doğru değildir.
 • [27] Veli görüşmesinde önce okul yönetimi ile görüşülerek fikir birliğine varılır.
 • [28] Öğretmen nelerin iyi olacağını, nelerin beklenmediğini ve hoş karşılanmayacağını, uyulmaması halinde delerin olacağını açıklar.

Sınıf kuralları: Yasa ve yönetmeliklerden ve okulun genel işleyişinden kaynaklanan özel kurallardan oluşur.
Öğrenci kendisinden beklenilenleri bilir. Nelerin yapılması halinde karşılaşacağı sonuçları bilir.
Kuralların herkes için olduğu belli olur. Yansızlık sağlar.
Ödül ve ceza kişisellikten çıkar.
Uyanlar ödüllendirilir, uymayanlar cezalandırılır.
Sınıfta çetele tutma yöntemi uygulanabilir.
Sınıf kuralları sınıf içinde tartışmaya açılmalı, öğrencilerin bakış açıları dinlenmelidir.
Kurallar :
Gerçekçi, mantıklı, iyi tanımlanmış, anlaşılır ve pozitif cümlelerden oluşur. Yasaklar değil yapılacaklar yazılır.
Ailelerle de paylaşılır.
Sadece cezalar değil, ödüllerde yer alır.
Öğrencileri olumlu davranışlara sevk etmeyi amaçlar.
Örnek:
Geç kaldığında ……………, Zil çaldığında ………….. Kalem, defter, ders aracı olmadığında………
Yardım istemek ve soru sorulmak istendiğinde ………
Sınıfta gürültü olduğunda
Yardım sever olunma
Başkalarına saygı gösterme
İyi geçinme
Karşısındakinden beklediğin davranışı açıkça ifade etme
Eline ayağına sahip olma
Konuşmalara dikkat etme ( Söz ağızdan çıkar ve geri girmez)
Söz isteme
Sınıfta yeme içme, yiyecekleri kantinde tüketiniz.
Cep telefonu
Esnek ve açık olmalıdır.
Emir de olabilir, sorumluluk yüklemek şeklinde de.

 • [29] Öğrencilerin sağlık veya başka sebeplerle uzun süreli devamsızlıkları halinde, onların derslerinden geri kalmamaları için sınıf öğretmeni diğer öğretmenlerden gerekli bilgileri alarak öğrenciye iletir.
 • [30] Öğrencilere bağırmak, çok yüksek ses tonu kullanmak ve azarlamak sınıf hakimiyetini kaybetmeye sebep olabilir. Sınıfın gürültüsünden daha yüksek sesle selamlamak, beklemek ve sınıf sessizleştikce ses tonunu da azaltmak kullanılabilecek stratejilerdendir.
 • [31] Sözü ele alıp hiç durmacasına makineli tüfek gibi konuşmak yerine, konuşurken aralar verip tepkiyi ölçerek söze devam etmek daha etkileyici olacaktır. Örnek olarak sınıfın bir köşesinde konuşan bir öğrenciyi uyarmak için önce ona adıyla hitap etmek, sonra bir süre bekleyip bakmasını veya ilgilenmesini kendisine hitap edildiğinin farkına vardığını anladıktan sonra uyarıda bulunmak.
 • [32] Bu ceza zaman zaman öğrenciler tarafından ödül olarak da değerlendirilebilir.
 • [33] Günün veya haftanın olumlu davranışını belirlemek, ödüllendirmek. Bu hafta bu gün arkadaşlarınızda gördüğünüz olumlu davranış nelerdir? Gibi uygulamalar

İletişim

 • Telefon: +90 (312) 282 08 08

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlardan bize ulaşmak için

 

Buradasınız: Home Sınıf Yönetim Sistemimiz